AKSARAY’IN MÜHÜRLENMESİNİ TALEP ETTİK!

GENEL MERKEZ
07.03.2014 (Son Güncelleme: 07.03.2014 14:25:33)

 

Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen, Atatürk Orman Çiftliği üzerindeki yeni Başbakanlık Binası inşaatının durdurulması ve mühürlenmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı`na yazı yazdık.

Söz konusu yazı aşağıdadır:

 

 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI`NA

 

Ankara ili Yenimahalle ilçesi Atatürk Orman Çiftliği içerisinde mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü‘ne ait ve hali hazırda Başbakanlık Hizmet Binası inşaatının devam ettiği alana ilişkin olarak;

- Alanın 46 hektarlık bölümü için; Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu`nun 10.08.2011 tarihli ve 6281 sayılı "Yenimahalle İlçesi Atatürk Orman Çiftliği Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri`nin 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı şerhinin kaldırılarak, sadece 3. Derece Doğal Sit Alanı olarak tesciline ve tarihi sit statüsünün kaldırılmasına" ilişkin kararının iptali amacıyla TMMOB Orman Mühendisleri Odası tarafından açılan davada Ankara 11. İdare Mahkemesi`nin 2011/2080 E., 2014/168 K. sayılı kararıyla anılan kurul kararının "tarihi sit statüsünün kaldırılmasına ilişkin kısmı iptal edilmiştir.

- Alanın ilave 7 hektarlık bölümü için; Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu`nun 03.02.2012 tarih ve 468 sayılı "alanın tarihi açıdan da bir özellik ve nitelik taşımadığından bahisle tarihi sit statüsünün de kaldırılmasına" ilişkin kararının iptali amacıyla işbu yazı sahibi meslek odaları tarafından açılan davada Ankara 11.İdare Mahkemesinin 2012/1694E. 2014/171 K. sayılı kararıyla anılan kurul kararının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu mahkeme kararları açıkça Başbakanlık Hizmet Binası inşaatının devam ettiği ve Atatürk Orman Çiftliği`nin kalbi konumundaki tarihi çekirdek alanının tarihi sit statüsünün devam ettiğini hukuken ortaya koyan kararlardır.

Bahsi geçen kararların gerekçesinde özellikle;

"Öte yandan, mevzuatta ve ilke kararlarında, milli tarihimiz açısından önemli olayların cerayan ettiği alanlar olarak tanımlanan tarihi sit statüsü değerlendirilirken, idarece uyuşmazlık konusu alanın fiziki yapısı, görsel durumu, işlevsel değeri, kültürel durumu, anısal ve anıtsal şekli, toplumsal olaylara konu olup almadığı, tarihi tanıklığı, özel olarak bu alanda tarihi bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediği gibi hususların dikkate alınması gerekmekte iken bu noktalarda herhangi bir değerlendirmeye yer verilmediği görülmektedir. Alanın, 1/10.000 ölçekli koruma nazım imar planında tarihi çekirdek alanı içerisinde yer aldığı, her ne kadar 03.02.2012 tarih ve 460 sayılı kararla, tarihi çekirdek alanın kamu kurumu alanı olarak değiştirildiği görülmüş ise de, bu alan içerisinde Atatürk Evi Müzesi- Gazi İstasyonu-Bira, Şarap, Meyve Suyu Fabrikaları- Tarihi Köprü arasındaki güzergah ve çevresinin de yer almasına karşın alınan kararın bu alanlara olası etkisinin olup olmadığının yerinde incelemeye tabi tutulmadığı, ayrıca Atatürk Orman Çiftliği‘nin kuruluşundan günümüze gelinceye kadar bir bütünlük içinde değerlendirmeye tabi tutulduğunun görüldüğü, sınırlarının da bu bütünlüğe paralel olarak 1/25.000 ölçekli paftalarla belirlendiği, buna karşın uyuşmazlık konusu alan ile ilgili olarak alınan kararın Atatürk Orman Çiftliği‘nin bütününe etki eder nitelikte olup olmadığının, gerekirse tüm çiftlik arazisi üzerinde detaylı bir araştırmaya girişilerek ortaya konulması gerekirken bu hususta da idarece bir araştırmaya girişilmediği görülmektedir."

şeklinde ifade edilmiştir. Bilindiği üzere mahkeme kararları sadece hüküm fıkrası ile değil gerekçeleri ile de bağlayıcıdır. Söz konusu mahkeme kararlarında açıkça kurul kararlarının sakıncaları ve hukuka aykırılığı gerekçeli olarak ortaya konulmuştur.

Anayasa`nın 138. maddesinin son fıkrasında yer alan "Yasama ve yürütme organlarıyla idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" hükmüyle beraber 2577 sayılı İYUK`un 28/1. maddesindeki "Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz (30) günü geçemez" hükmü idareye; "derhal" ve "aynen" uygulama yükümlülüğü getirmiştir. Dolayısıyla yargı kararlarının uygulanmasında idarenin 30 günlük bir takdir hakkı bulunmamaktadır. Bu sure ancak zaruri durumlarda beklenebilecek azami süreyi ifade etmektedir. Esasen yargı kararlarının DERHAL uygulanması esastır.

Ankara 11. İdare Mahkemesi`nin 2011/2080 E., 2014/168 K. ve Ankara 11.İdare Mahkemesinin 2012/1694E. 2014/171 K. sayılı kararları uyarınca Başbakanlık Hizmet Binasının bulunduğu alan tarihi sit alanı statüsünde olup, 2863 sayılı Kanuna gore sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre işlem yapılacağı da açıktır. Bu nedenle mahkeme kararlarının yerine getirilebilmesi için söz konusu inşaatın gecikmeksizin durdurulmasını, inşaatın mühürlenmesinı talep ederiz.

Saygılarımızla

 

TMMOB MİMARLAR ODASI (Ankara Şubesi)

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI (Ankara Şubesi)

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

 

 

Okunma Sayısı: 302