GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ`NE KARŞI DAVA AÇTIK

GENEL MERKEZ
30.04.2014 (Son Güncelleme: 30.04.2014 15:00:59)

 Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

 

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

 

DAVACI                               : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

                                                 Karanfil Sk.No:28/12 Kızılay/ANKARA

VEKİLİ                                 : Av.Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ-41998670172

DAVALI                               : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-ANKARA   

KONU                                               :04.03.2014 tarih 28931 Sayılı RG`de yayınlanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği`nin 7.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 1, 2, 3 ve 4.cümlelerinin iptali ile yürütmenin durdurulması talebidir.

OLAY VE İPTAL NEDENLERİ

A-Açıklamalar

1-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan dava konusu Yönetmelikte, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın görev, sorumluluk ve faaliyetlerinin belirlendiği 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu dikkate alınmamıştır.

Bakanlığın 5996 sayılı Kanun ile istihdamı zorunlu gördüğü alanlarda çalışabilecek ya da kontrol yapabilecek olarak belirlediği meslek disiplinlerine; aynı konularda çalışma ve kontrolle ilgili görevleri yapan şube müdürlüklerine şube müdürü olma imkânı tanınmamıştır. Çalışma ve kontrol yapma yetkinliğinde olan/görülen bir meslek disiplini mensubunun, aynı konuların yer aldığı şubede müdür olarak görev alamamasının bilimsel ve teknik bir açıklaması olmadığı gibi, hukuka ve hakkaniyete de uygun değildir. 

2-) 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanuna dayanılarak, Bakanlar Kurulunun18/12/1991 tarih ve 91/2526 Kararı ile Resmi Gazetenin 24/1/1992 tarihli sayısında Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük yayımlanmıştır.

Tüzüğün İkinci Bölümü, Ziraat Mühendislerinin Genel Çalışma Alanları, Görev ve Yetkiler başlığını taşımaktadır. Tüzüğün 3 üncü maddesinden 17 nci maddesine kadar olan bu bölümünde; Tohumculuk, Kimyasal Gübre, Zirai Mücadele, Zirai Karantina ve Tarım İlaçları, Yem Sanayii ve Yem Kontrolü, Çevre Koruma, Tarım İşletmelerinin Planlanması ve Projelendirilmesi, Tarımsal Eğitim ve Yayım, Araştırma Kurumları, Laboratuvar Kurma ve İşletme, Tarım Ürünlerinin İthal ve İhracı, Tarım Kooperatifleri, Tarımsal Kredilendirme ve Kredi Kontrolu İşleri, Tarım Sigortası, Tarımsal Danışmanlık Büroları Açma, Bilirkişilik konuları bölüm ayırımı yapılmaksızın ziraat mühendislerinin genel çalışma alanı olarak belirtilmiştir. Şube Müdürlüklerine ilişkin meslek disiplinleri belirlenirken, Bakanlar Kurulunun bu Tüzüğü dikkate alınmamıştır. Tüzükle verilen yetki, daha alt bir düzenleme ile yok sayılmıştır.

Ziraat Mühendislerine bazı şube müdürlükleri için belirli bölümlerden mezun olma koşulu getirilmiştir. Oldukça eski bir geçmişe sahip olan Ziraat Fakültelerinde bugüne kadar çok farklı eğitim programları uygulanmış, bu nedenle de çok farklı adlandırmaları içeren bölümlerden mezun verilmiştir. Halen bugüne kadar olmayan isimlendirmeleri taşıyan yeni bölümler açılmaktadır. Bakanlığın bölüm sınırlaması yeni bölümler veya adı belirtilmeyen bölümlerden mezun olacaklar açısından sorunlara yol açacak, mağduriyetlere neden olabilecektir. 

Bu konuda bir fikir vermesi açısından, Müvekkil ODA`ya üye kaydı sırasında kullanılan bölüm isimleri (şu an için 40 adettir) aşağıdaki, çizelgede görülmektedir.

Çizelge- ODA üye kayıtlarında kullanılan Bölüm isimleri

BAĞ-BAHÇE YETİŞTİRME VE ISLAHI            BAĞCILIK VE ŞARAPÇILIK

BAHÇE BİTKİLERİ                                               BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI

BİTKİ KORUMA                                        BİTKİ SAĞLIĞI

BİTKİ YETİŞTİRME VE ISLAHI             BİTKİSEL ÜRETİM

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ               DERİ TEKNOLOJİSİ

EV EKONOMİSİ                                         FİTOTEKNİ

GENEL ZİRAİ BİLGİLER                         GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ                             GIDA VE FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ HAYVAN YETİŞTİRME VE ISLAHI      HAYVANSAL ÜRETİM    

KÜLTÜRTEKNİK                                       PEYZAJ MİMARLIĞI                               

SU ÜRÜNLERİ                                           SÜT TEKNOLOJİSİ                       

ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ              TARIM EKONOMİSİ                     

TARIM MAKİNALARI                              TARIM TEKNOLOJİSİ                  

TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ         TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ    

TARIMSAL MEKENİZASYON                TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARLA BİTKİLERİ                                    TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI

TOPRAK                                                      TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

TOPRAK İLMİ                                            ZİRAAT EKONOMİSİ                   

ZİRAAT EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ZİRAAT MAKİNALARI               

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ                        ZİRAAT TEKNOLOJİSİ                

ZİRAİ EKONOMİ                                       ZOOTEKNİ

 

B-İptali İstenen Düzenlemeler

1-7 nci maddenin birinci fıkrasının (a-1) bendi

(Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü)

 

a) Dava konusu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlara yer verilmiştir. 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a-1) bendinde Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin tarım ekonomisi, tarla bitkileri, biyosistem mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, toprak bölümleri veya mühendislik fakültelerinin, jeoloji, harita mühendisliği, jeodezive fotogrametri mühendisliği, geomatik, jeodezi ve haritacılık bölümlerinden veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak sayılmıştır.

Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri arasında yer alan bazı konular, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzükte, bölüm ayırımı yapılmaksızın tüm ziraat mühendislerinin tanınmıştır. Aşağıdaki çizelgede Yönerge ve Tüzükte yer alan bu konulara yer almaktadır.

Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

Çevre Koruma

Madde 7 - Tarım arazilerinin, tarım ürünlerinin, tarımsal sulamada ve su ürünlerinin yetiştirilmesinde kullanılan suların, çevre kirliliği yaratan etkenlerle kirlenmesi konularında yapılacak inceleme, araştırma, planlama, projeleme ve kontrol hizmetlerinde ziraat mühendisleri faaliyette bulunmaya yetkilidirler.

MADDE 8– (1)

hh) Su kaynaklarının, tarımsal faaliyetlerden

kaynaklanan kirliliğe karşı korunması ve su kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmaları

yürütmek

Tarım İşletmelerinin Planlanması ve Projelendirilmesi
Madde 8 - Ziraat mühendisleri, bitkisel veya hayvansal üretim yapan, tarım işletmelerinin, üretim, hasat, sınıflandırma, ambalajlama, muhafaza, depolama, değerlendirme ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili etüd, planlama ve projelendirme işleriyle bunların uygulama ve kontrol işlerini yapmaya yetkilidirler.

s) Yeter gelirli işletme büyüklüğünü hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,

u) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

 

 Tüzük ile tanınmış bir hakkın, Yönerge ile yok sayılması hukuka ve hakkaniyete aykırı bir durum ortaya çıkarmaktadır.

 

b) Toprak Bilimi, Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri dersleri Ziraat Fakültesi bölümlerinin aldığı genel derslerdir.Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevlerine bakıldığında, bu konulara ilişkin olduğu görülmektedir. Jeoloji, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik, jeodezi ve haritacılık bölümleri mezunlarının eğitim konuları, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri arasında çok küçük bir yer tutmasına karşın şube müdürü olma imkânı tanınmışken, ziraat mühendisleri için bölüm ayırımı yapılması haksız bir uygulamadır. Bu nedenle Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü olma imkânı, bölüm ayırımı yapılmaksızın, tüm ziraat mühendislerine tanınmalıdır.

 

2-7 nci maddenin birinci fıkrasının (a-2) bendi

(Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü)

 

a) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a-2) bendinde Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin gıda, gıda bilimi ve teknolojisi, süt teknolojisi, zootekni, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, tarımsal biyoteknoloji, biyosistem mühendisliği, bitki koruma bölümleri ve mühendislik fakültelerinin gıda ve kimya mühendisliği bölümleri, veteriner, su ürünleri fakültesi, fen fakültelerinin biyoloji ve kimya bölümleri veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak sayılmıştır.

 

b)Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzükte, Yem Sanayii ve Yem Kontrolüile Tarım Ürünlerinin İthal ve İhracı bölüm ayırımı yapılmaksızın Ziraat mühendislerinin genel çalışma alanları olarak belirlenmiş, görev ve yetkileri sayılmıştır. Aşağıdaki çizelgede Tüzükte yer alan görevler ile Bakanlığın Taşra Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergede Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne verilen görevler karşılaştırılmıştır.

 

Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

Yem Sanayii ve Yem Kontrolü
Madde 6 - Ziraat mühendisleri, sanayi karma yemi, mineral yem, yemlik preparatlar, hayvansal ve bitkisel kökenli yemlerle konsantre ve yem katkı maddelerinin üretimi, pazarlanması, ithal ve ihracı konularında faaliyet gösteren kuruluşlarda üretim ve pazarlamanın denetlenmesi, tescili ve ruhsatlandırılması işlerinde faaliyette bulunmaya yetkilidir.

MADDE 8– (1)

ğ) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, işleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,

 

Tarım Ürünlerinin İthal ve İhracı
Madde 12 - Ziraat mühendisleri, işlenmiş veya işlenmemiş tarım ürünlerinin ithal ve ihracında uygulanan kalite, standart ve yönetmeliklere uygunluk kontrolü yapmaya yetkilidirler.

c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,

Tüzük ile tanınmış bir hakkın, Yönerge ile yok sayılması hukuka ve hakkaniyete aykırı bir durum ortaya çıkarmaktadır.


c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev ve sorumluluklarını ve yaptığı faaliyetleri belirleyen temel mevzuat 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunudur. Bu Kanunun Ek-1`inde "Gıda Ve Yem İşletmelerinden Üretimin Nevine Göre Personel Çalıştırmak Zorunda Olan İşletmeler ve Bu İşletmelerde Çalışabilecek Meslek Mensupları" belirlenmiştir.

c) "A. Gıda Üreten İşyerleri" başlığı altında görev yapılabilecek işletmeler sayılırken, bazı işletmelerde Ziraat fakültesinin bazı bölüm mezunları sayılmışken, aşağıda belirtilen gıda ile ilgili işletmelerde bölüm ayırımı yapılmaksızın ziraat mühendislerinin çalışabileceği düzenlenmiştir.

·         Baharat, kuruyemiş, cips, çerez üreten işyerleri

·         Ekmek ve unlu mamuller üreten iş yerleri

·         Gıda amaçlı aromatik yağlar, bitki ekstraktları üreten iş yerleri

·         Maya, fermente ve salamura ürünler üreten iş yerleri

·         Meyve ve sebze işleyen iş yerleri

·         Siyah çay, bitki ve meyve çayları üreten iş yerleri

·         Un, irmik, bulgur, pirinç, makarna, bisküvi üreten iş yerleri

·         Yumurta işleyen, depolayan veya ambalajlayan işyerleri

·         Ek-1`de sayılan gıda iş kollarının dışında, 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran gıda iş yerleri

 

ç)5996 sayılı Kanunun EK-2`sinde Üretim, İşleme ve Dağıtım Aşamalarında Resmi Kontrollerden Sorumlu Meslek Mensupları sayılmıştır.

B. ÜRETİM VE İŞLEME aşamasında Yem işletmeleri / Hayvan kökenli olan ve olmayan bileşenleri içeren gıdaların/Bitki koruma ürünleri üreten işyerlerininkontrolünde

C. DAĞITIM aşamasında; Perakende işyerlerinden Hayvan kökenli gıda / Hayvan kökenli olmayan gıda / Hayvan kökenli olan ve olmayan bileşenleri içeren gıdaların / kontrolünde,

Yemlerin kontrolünde

Ç. İTHALAT aşamasında; Ahşap ambalaj malzemeleri, Hayvansal kökenli olmayan ürünler, Hayvan kökenli olan ve olmayan bileşenleri içeren gıdalar ve yemlerin kontrolünde;

Bölüm ayırımı yapılmaksızın ziraat mühendislerine yer verilmiştir.

 

d-a) Biyologların çalışabilecekleri işyerleri olarak sadece Maya, fermente ve salamura ürünler üreten iş yerleri ile Hayvan beslemede kullanılan biyoproteinler gibi belirli bazı ürünleri üreten işletmeler bulunmaktadır.

Üretim, İşleme ve Dağıtım Aşamalarında Resmi Kontrollerden Sorumlu Meslek Mensuplarının sayılıdığı EK-2`de ise kontrolle ilgili hiçbir görevleri bulunmamaktadır.

Görevde Yükselme Yönetmeliğine göre; şube müdür olabilecek disiplinler içinde fen fakültesi biyoloji bölümü mezunlarına yer verilmiştir.Bu kadar sınırlı bir görev alanı bulunan biyologlara şube müdür olma imkanı tanınırken, bölüm ayırımı olmayan gıda ile ilgili çok sayıda işyerinde istihdamı zorunlu personel olarak sayılan,  gıda ile ilgili alanlarda kontrol yetkisi verilmiş olan ziraat mühendislerine şube müdürü olma hakkı tanınması doğru değildir.

b)Su Ürünleri Mühendisleri,

·         Gıda ışınlama yapan iş yerleri

·         Su ürünleri işleyen iş yerleri ile balık hâlleri ve toptan balık satışı yapan yerler

·         Ek-1`de sayılan gıda iş kollarının dışında, 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran gıda iş yerleri

·         Onaya tâbi karma yem işletmelerinden balık yemi üreten işletmelerinde istihdamı zorunlu personel arasında sayılmıştır.

Su Ürünleri Mühendisleri aynı şekilde aşağıdaki işyerlerinde Resmi Kontrollerden Sorumlu Meslek Mensupları arasında sayılmıştır

·         Su ürünleri işleyen iş yerleri

·         balık yemi üreten işletmelerde

 

Ziraat Mühendislerine (bölüm ayırımı yapılmaksızın) göre, istihdamı zorunlu personel olarak sınırlı bir istihdam alanı bulunan, Resmi Kontrollerden Sorumlu Meslek Mensupları olarak iki alanda sayılmış olan Su Ürünleri Mühendislerine şube müdürü olma imkanı tanınırken, bölüm ayırımı olmayan gıda ile ilgili çok sayıda işyerinde istihdamı zorunlu personel olarak sayılan,  gıda ile ilgili alanlarda kontrol yetkisi verilmiş olan ziraat mühendislerine şube müdürü olma hakkı tanınması doğru değildir.

 

e) Ziraat Fakülteleri geçmişte Su Ürünleri Bölümlerinden, son yıllarda ise Su Ürünleri Mühendisliği Bölümlerinden mezun vermektedir.  5996 sayılı Kanunun Ek-1`inde Su ürünleri işleyen iş yerleri ile balık hâlleri ve toptan balık satışı yapan yerlerde istihdamı zorunlu personel arasında bu bölüm mezunlarına yer verilmiş olmasına karşın, bu bölüm mezunlarına şube müdürü olma hakkı tanınmamıştır. Bu bölüm mezunları, aldıkları eğitim nedeni ile Su Ürünleri Mühendisleri ile eşdeğer tutulmaktadır. Su Ürünleri Mühendislerinin şube müdürü olabildiği yerlerde, Su Ürünleri Bölümü /Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü mezunlarına da şube müdür olma hakkı tanınmalıdır.

 

f) Aldıkları eğitim nedeni ile Su Ürünleri Mühendisleri ile eşdeğer tutulan Balıkçılık Teknolojileri Mühendisleri Gıda ve Yem Şube Müdürü olabilecek meslekler arasında sayılmamıştır.

Balıkçılık Teknolojileri Mühendisleri Ek-1`e göre;

·         Su ürünleri işleyen iş yerleri ile balık hâlleri ve toptan balık satışı yapan yerler

·         Onaya tâbi karma yem işletmelerinden balık yemi üreten işletmelerinde istihdamı zorunlu personel arasında sayılmıştır.

Ek-2`ye göre, su ürünleri işleyen iş yerlerinin Resmi Kontrollerden Sorumlu Meslek Mensupları arasında sayılmıştır

Sadece bir alanda istihdamı zorunlu personel olan ve kontrolle ilgili görev verilmeyen biyologlara şube müdür olma imkanı tanınırken, daha fazla alanda istihdamı zorunlu personel olarak sayılan, kontrol yetkisi tanınmış ve Su Ürünleri Mühendisleri ile eşdeğer eğitime tabi olan Balıkçılık Teknolojileri Mühendislerine de Gıda ve Yem Şube Müdürü olma hakkı tanınmalıdır.

VII- Gıda ve Yem Şube Müdürü olabilecek meslek grupları ile ilgili olarak;

 

a) Sayılan gerekçelerle Ziraat Mühendislerine bölüm ayırımı yapılmaksızın Gıda ve Yem Şube Müdürü olma hakkı tanınmalıdır.

b) Balıkçılık Teknolojileri Mühendislerine Gıda ve Yem Şube Müdürü olma hakkı tanınmalıdır.

 

3-7 nci maddenin birinci fıkrasının (a-3) bendi

Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürlüğü

 

Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzükte, Yem Sanayii ve Yem Kontrolü ile Tarım Ürünlerinin İthal ve İhracı bölüm ayırımı yapılmaksızın Ziraat mühendislerinin genel çalışma alanları olarak belirlenmiş, görev ve yetkileri sayılmıştır. Aşağıdaki çizelgede Tüzükte yer alan görevler ile Bakanlığın Taşra Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergede Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne verilen görevler karşılaştırılmıştır.

7 nci maddenin birinci fıkrasının (a-3) bendinde Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin tarla bitkileri, tarla bitkileri ıslahı, tarla bitkileri ıslahı ve yetiştiriciliği, bitki yetiştiriciliği, bahçe bitkileri, bağ bahçe, bahçe bitkileri ıslahı ve yetiştiriciliği, bağcılık, bitki koruma veya bitki sağlığı, tarım makinaları, tarım ekonomisi, biyosistem mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, toprak, toprak bilimi ve bitki besleme bölümlerinden veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak sayılmıştır.

Aşağıdaki çizelgede Tüzükte yer alan görevler ile Bakanlığın Taşra Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergede Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne verilen görevler karşılaştırılmıştır.

 

Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

Tohumculuk
Madde 3 - Orman bitkileri dışında, bitki çeşitlerinin ıslahı, tohumluklarının üretimi, pazarlaması, ithal ve ihracı aşamalarında; tescil, kontrol, sertifikalandırma ve denetimi konularında faaliyet göstermek üzere kurulan işletmelerde bu faaliyetler, sorumlu teknik eleman olarak, ziraat mühendisleri tarafından yürütülür.

MADDE 8– (2)

ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak,

h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek,

ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

i) Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak,

j) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.

Kimyasal Gübre

Madde 4 - Ziraat mühendisleri, tarımda kullanılan kimyasal gübrenin, ithalini, ihracını, depolanmasını, pazarlama ve dağıtımını yapan işletmelerde mesleki faaliyette bulunmaya yetkilidirler.

 

l) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim

yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri

belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,

m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek,

n) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk

raporunu Bakanlığa göndermek,

o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

Zirai Mücadele, Zirai Karantina ve Tarım İlaçları
Madde 5 - Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması aşamalarında; her türlü hastalık ve zararlılar konusunda teşhis, ilaç ve metod önerisi, mücadele, planlama ve uygulamaların denetlenmesi, gazlama (fümigasyon) gibi faaliyetler ziraat mühendisleri tarafından yürütülür.

Her türlü zirai mücadele ilacıyla parazit ve predatörleri üreten, ithal ve ihraç eden, depolayan, pazarlayan veya dağıtan işletmeler bu faaliyetleri için teknik eleman veya danışman olarak ziraat mühendisi çalıştırırlar.

Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, satışı, ithal ve ihracı, taşınması işlemleri sırasında uygulanacak her türlü iç ve dış karantina esaslarının saptanması ve uygulanması ziraat mühendislerince yürütülür.

Tarımda kullanılan büyüme düzenleyici ilaç, vitamin, hormon, bakteri gibi kimyasal ve biyolojik preparatların üretimi, ithali, pazarlama ve dağıtımı alanlarında çalışan işletmeler teknik eleman veya danışman olarak ziraat mühendisi çalıştırırlar.

Yukarıdaki fıkralarda geçen ilaç ve preparatların üretimi, ithali, pazarlanması ve bunların bitkilere uygulanmaları aşamalarındaki ruhsatlandırma ve denetim işleri ziraat mühendisleri tarafından yürütülür.

ö) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,

p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.

s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,

ş) Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, izlemek ve denetlemek,

Laboratuvar Kurma ve İşletme

Madde 11 - Ziraat mühendisleri, lisans veya uzmanlık alanlarına göre, bitki, tohumluk, gübre, toprak, sulama suyu, tarım ilacı, yem, gıda, tarım alet ve makinaları, su ürünleri, bitki hastalık ve zararlıları, tarım ürünleriyle ilgili sıvı ve katı atıklar, tarım ürünleri üzerindeki ilaç kalıntıları konularında araştırma, kalite kontrolu, standart ve yönetmeliklere uygunluk gibi amaçlarla fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrol ve analizler yapmak üzere laboratuvar kurmaya ve işletmeye yetkilidirler.

v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek

 

Tüzük ile tanınmış bir hakkın, Yönerge ile yok sayılması hukuka ve hakkaniyete aykırı bir durum ortaya çıkarmaktadır.

4-7 nci maddenin birinci fıkrasının (a-4) bendi

(Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü)

 

a)Şube Müdürlüğünün ismi Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü olup, Şube Müdürlüğü görevleri arasında balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili görevlerde bulunmasına karşın, şube müdürü olabilecekler olarak, sadece veteriner fakültesi mezunu olanlar sayılmıştır.

 

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev ve sorumluluklarını ve yaptığı faaliyetleri belirleyen temel mevzuat 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunudur. 5996 sayılı Kanunun Ek-2`sinde "Üretim, İşleme ve Dağıtım Aşamalarında Resmi Kontrollerden Sorumlu Meslek Mensupları" belirlenmiştir.

A. BİRİNCİL ÜRETİM /Hayvansal üretim alanında kontrol yapacaklar olarak, Veteriner hekim,  ziraat mühendisi (zooteknist),  su ürünleri mühendisi ile su ürünleri ve balıkçılık teknolojileri mühendisleri sayılmıştır.

 

c) Zootekni; ekonomik olarak hayvan ve hayvan ürünleri üretmek üzere evcil hayvanların yetiştirilmesi, çoğaltılması, bakım-beslenmesi ve ıslahı konuları ile uğraşan bir bilim dalıdır. Ziraat Fakültelerinin Zootekni bölümünden mezun olan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 21 inci maddesinde; Zootekni alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, hayvan neslinin ıslahı, geliştirilmesi, çoğaltılması, ithal ve ihracı, hayvan ürünleri üretimi ve pazarlanmasıyla ilgili konularda faaliyette bulunmaya yetkili" kılınmıştır. Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün hayvancılıkla ilgili görevlerini, isimlendirmeden yola çıkarak, kabaca sağlık ve yetiştiricilik olarak ikiye ayırmak mümkündür.Zootekni alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri Tüzükte de yer alan yetki kapsamında, şube müdürlüğünün yetiştiricilikle ilgili görevleri konusunda yetkindirler. Bu nedenle Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne zootekni bölümü ziraat mühendislerinin şube müdürü olması imkânı tanınmalıdır.

 

ç) 5996 sayılı Kanunun, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük, su ürünleri ile Balıkçılık Teknolojisi alanlarında eğitim alanların yetkinlikleri dikkate alınarak; Ziraat Fakültelerinin hayvansal üretim zootekni, su ürünleri, su ürünleri mühendisliği mezunları ile su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisleri de Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü olması imkânı tanınmalıdır.

 

C- Menfaat İlişkisi

Anayasanın 135.maddesi hükmü uyarınca, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. Müvekkil ODA da bu hukuki çerçevede bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Bu nedenle, üyelerinin tüm toplumsal, ekonomik ve mesleki sorunları ile doğrudan ilgilenmekle yükümlüdür.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6.maddesine göre de; Üyelerin hak ve yetkilerini savunmak, ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki uygulamaları kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak ve bu yetkilerin kullanılabilmesini gerçekleştirmek üzere resmi ve özel kuruluşlarda girişimlerde bulunmak, müvekkil ODA`nın amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Bu bağlamda müvekkil ODA, dava konusu Yönetmelik maddelerinin iptalini istemektedir.

D- Yürütmenin Durdurulması Talebi

Anılan yönetmelik bu hali ile Davalı Bakanlıkta çalışan Oda üyesi Ziraat Mühendislerinin, kendi uzmanlık alanları ile ilgili çalışmalar içerisinde bulunmalarına rağmen yükselmelerine engel olmakta, adeta bir kast sistemi yaratmaktadır. Böylece kamunun, uzmanı olmayan personel tarafından yönetilme durumu ortaya çıkarken, aynı zamanda kamu hizmeti ve ziraat mühendislerinin çalışma yaşamları açısından tamir edilemez zararlara yol açabilecek bir durum arzetmektedir. Bu nedenle ilgili hükümlerin iptali ile birlikte yürütmenin durdurulması da talep edilmektedir.

 

SONUÇ VE SİSTEM            : Yukarda açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin 7.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 1, 2, 3 ve 4.cümlelerinin iptali ile yürütmenin durdurulmasına, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

 

Av.Zühal DÖNMEZ

Davacı Vekili

EKİ: Vekaletname

Okunma Sayısı: 1035