ROTASYON DÜZENLEMESİNE KARŞI DAVA AÇTIK

GENEL MERKEZ
26.06.2014 (Son Güncelleme: 26.06.2014 16:05:46)

 Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

DANIŞTAY 2.DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

DAVACI                                : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

                                                 Karanfil Sk.No:28/12 Kızılay/ANKARA

VEKİLİ                                  : Av.Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ-41998670172

DAVALI                                 : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-ANKARA         

YAYIM T.                              : 15.04.2014

KONU                                                :15.04.2014 tarih 28973 Sayılı RG`de yayınlanan, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği`nin Geçici 1.maddesinin iptali ile yürütmenin durdurulması talebidir.

OLAY VE İPTAL NEDENLERİ   

                                                                                                                                                      

15 Nisan 2014 tarihli RG`de yayınlanarak yürürlüğe giren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği`nin 7. maddesinin 1. fıkrasının (b) ve (c) bendlerinin iptali talebi ile açtığımız dava, Dairenizin E.2014/5055 sayılı dosyasında derdesttir. Müvekkil ODA tarafından daha sonra bildirilmesi nedeniyle bu kez aynı Yönetmeliğin Geçici 1.maddesinin 1.cümlesinde yer alan ".. bu Yönetmeliğin yayımını takip eden altı ay içinde .." ibaresinin iptalini talep etmek gerekmiştir.

            Yönetmeliğin, Yöneticilerin yer değiştirme usulleri başlıklı 10.maddesinin 1.fıkrası ile "Bakanlık taşra teşkilatı yöneticilerinin aynı unvanda 5. ve 6. hizmet bölgelerinde asgari çalışma süresi en az iki yıl, diğer hizmet bölgelerindeyse aynı unvanda en az üç yıl", " azami çalışma süresi ise en çok beş yıl, kuruluşlarda en çok yedi yıl" olarak belirlenmiştir. Aynı Yönetmeliğin Geçici 1.maddesi ile azami çalışma süresini tamamlayanların Yönetmeliğin yayımını takip eden altı ay içinde görev yapmadıkları illere atanacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenleme öncelikle Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesine aykırıdır. Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yer değiştirme sureti ile atanmaya tabi memurların bu Yönetmeliğe intikalleri, kurumların özel Yönetmeliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde sağlanır. Buna ilişkin düzenleyici hükümler kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenir.             Bu hükme rağmen, dava konusu Yönetmelikte daha kısa bir geçiş süresi belirlenmesi hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

            Yer değiştirme ya da bilinen adıyla rotasyon uygulaması, kamu bürokrasisinde uzun süre aynı görevde bulunmanın yol açtığı rehavetin ortadan kaldırılması, kendini geliştirme konusundaki istekliliğin ve iş verimliliğin artırılması, tecrübe aktarımı gibi çeşitli amaçlarla uygulamaya konmaktadır.Yönetmelik düzenlemesini, bu amaçlar açısından bakıldığında yararlı bir uygulama olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak halen görevde olan yöneticilerin atamaları sırasında olmayan rotasyon uygulamasının, hiçbir geçiş süresi verilmeden 6 ay içinde uygulamaya konacak olması, 2011 yılında çıkan 639 sayılı KHK ile yeniden yapılanmaya gitmiş ve halen bu yapılanmaya ilişkin sorunların ve aksaklıkların yaşandığı Bakanlıkta daha büyük sorunlara yol açacağı açıktır.

            Bu sorunlar;  ailevi ve geleceğe ilişkin planlamalarını, yöneticilerin çalışma süresi ile ilgili bir sınırlama olmamasını dikkate alarak yapmış olan Bakanlık çalışanları açısından, aile bütünlüğünün bozulması ve parçalanmasına kadar gidebilecek kişisel mağduriyetlerle daha da artacaktır. Ayrıca, bu tür bir kişisel mağduriyet yaşamamak veya kurulu düzenini bozmamak için idari görevden ayrılarak, bulundukları birimlerde mesleki görevlerine dönenler istenen performansı gösteremeyecek, atıl hale geleceklerdir.

          Menfaat İlişkisi

          Anayasanın 135.maddesi hükmü uyarınca, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. Müvekkil ODA da bu hukuki çerçevede bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Bu nedenle, üyelerinin tüm toplumsal, ekonomik ve mesleki sorunları ile doğrudan ilgilenmekle yükümlüdür.

            TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6.maddesine göre de; Üyelerin hak ve yetkilerini savunmak, ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki uygulamaları kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak ve bu yetkilerin kullanılabilmesini gerçekleştirmek üzere resmi ve özel kuruluşlarda girişimlerde bulunmak, müvekkil ODA`nın amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Bu bağlamda müvekkil ODA, dava konusu Yönetmelik maddelerinin iptalini istemektedir.

Yürütmenin Durdurulması Talebi

Davalı Bakanlıkta çalışan Oda üyesi Ziraat Mühendislerinden çalışma sürelerini tamamlayanların yer değişikliği işlemleri başlamış olup aile ve çalışma yaşamları açısından tamir edilemez zararlara yol açabilecek bir durum arzetmektedir. Bu nedenle ilgili hükmün iptali ile birlikte yürütmenin durdurulması da talep edilmektedir.

SONUÇ VE SİSTEM              : Yukarıda açıklanan, Yüksek Mahkemenizce de re`sen dikkate alınacak nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin Geçici 1.maddesinin İptaline ve öncesinde Yürütmenin Durdurulmasına; yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

 

Av.Zühal DÖNMEZ

Davacı Vekili

EKİ: Vekaletname

       Yönetmelik

       Basın Açıklaması

 

Okunma Sayısı: 1151