AOÇ İÇİN MELİH GÖKÇEK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

GENEL MERKEZ
08.10.2014 (Son Güncelleme: 08.10.2014 11:56:52)

AOÇ hakkında verilen yargı kararlarına uymayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında, "görevini kötüye kullandığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduk.

 

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI`NA

 

 

 

Soruşturma No-2014/131909

 

ŞİKAYETÇİ                      :  1- TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)

VEKİLİ                              :    Av. Koray CENGİZ

                                               Cinnah Cad. Farabi Sk. No:38/4 Çankaya /Ankara

 

ŞİKAYETÇİ                      :  2- TMMOB Mimarlar Odası (Ankara Şubesi)

VEKİLİ                              :    Av. Gökçe BOLAT

                                               Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara

 

ŞİKAYETÇİ                      :    3 - TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

VEKİLİ                              :    Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ

                              Bestekar Sok. 49/5 Kavaklıdere/ANKARA

 

ŞİKAYETÇİ                      :    4 - TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

                                               5 - TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

VEKİLLERİ                       :    Av. Emre Baturay ALTINOK

                             Uğur Mumcu`nun Sok. No: 54/8 GOP- Çankaya/ANKARA

 

 

ŞİKAYET EDİLEN           : İbrahim Melih GÖKÇEK

                                             Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

 

SUÇ TARİHİ                    : 2014

 

KONU                               : İdari Yargı Kararını Uygulamamak Suretiyle Görevi Kötüye

                                            Kullanmak (TCK 257) , gerek kasten gerekse de ihmalen görevi

                                            kötüye kullanmak

 

AÇIKLAMALAR                     :

 

1 - Müvekkil meslek odaları, 6235 ve 3458 sayılı Kanuna göre kurulan TMMOB`ye bağlı, kamu kurumu niteliğinde alanında meslek kuruluşlarıdır. Kanun oda tüzüğü ve yönetmeliklerde belirtildiği gibi meslek odaları, mesleğin ve meslektaşlarının çıkarlarını korumak, şehir planları ve uygulamalarının, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun yapılmasını denetlemek ve bu konuda kamu yararının oluşmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

 

Bu doğrultuda da Odalar ilgili Bakanlık, kamu kurumları, belediyeler ve diğer kuruluşlarla ilişki içerisinde, ilgili mevzuatların odaya verdiği yetki ve görevlerle bağlı olarak planlı bir kentleşme ve gelişmenin sağlanmasını amaçlamakta, bu amaçla ilgili idareleri yasal yollardan uyarmakta, hukuka aykırı işlemleri yargı yoluna taşımaktadır.

 

2 - Müvekkil Odalar bu nedenlerle Atatürk Orman Çiftliği arazisi içerisinde gerçekleştirilen idari tasarruflara karşı idare mahkemelerinde muhtelif davalar açmıştır. Bu davalardan özellikle şikayet konusu ile ilgili olanları aşağıdadır.

 

- ANKARA 5. İDARE MAHKEMESİ 2011/879 E.

 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2010 gün ve 2494 sayılı kararıyla onaylanan "1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"nın ve eki olarak onaylanan "1/10.000 ölçekli Ulaşım Şeması" ile "1/1000 ölçekli Ulaşım (YolKavşak vb.) Uygulama Projesi"nin iptali talebiyle açılmıştır.

 

Mahkemece 10.02.2014 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Mahkemece verilen kararda;

 

 

şeklinde ifade edilerek dava konusu tüm planlar hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. (Ek-1 2011/879 E. yürütmenin durdurulması kararı)

 

- DANIŞTAY 14. DAİRESİ 2012/10367 E.

 

9 Eylül 2012 Tarih ve 28406 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan Ankara ili, Yenimahalle ilçesinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır koordinatları gösterilen alanın AOÇ Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı olarak kabul edilmesine dair Bakanlar Kurulu kararının iptali talep edilmiştir.

 

Danıştay 14. Daire tarafından 10.07.2014 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Dairece verilen kararda;

 

 

şeklinde ifade edilmiştir. (Ek-2 2012/10367 E. yürütmenin durdurulması kararı) Bu davamız devam ederken söz konusu alana ilave edilen alana ilişkin olarak ise aşağıdaki dava açılmıştır.

 

 

- DANIŞTAY 14. DAİRE 2013/7039 E.

 

18 Temmuz 2013 Tarih ve 28711 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan Ankara ili, Yenimahalle ilçesinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır koordinatları gösterilen alanın AOÇ Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanına ilave edilmesine dair Bakanlar Kurulu kararının iptali talep edilmiştir.

 

Danıştay 14. Daire tarafından 10.07.2014 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Dairece verilen kararda;

 

 

şeklinde ifade edilmiştir. (Ek-3 2013/7039 E. yürütmenin durdurulması kararı)

 

3 - SONUÇ OLARAK SÖZ KONUSU ALANDA HALİ HAZIRDA VERİLMİŞ 3 ADET YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI BULUNMAKTADIR. SÖZ KONUSU ALAN HALİ HAZIRDA "ANKAPARK" OLARAK DUYURUSU YAPILMIŞ ALAN OLUP İNŞAAT TÜM HIZIYLA DEVAM ETMEKTEDİR.

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VE İPTAL KARARININ GEREĞİNİ GERİYE YÜRÜTEREK DERHAL VE HER HALUKARDA 30 GÜN İÇİNDE YERİNE GETİRMEK ZORUNLUDUR.

 

ANAYASA`NIN 138. MADDESİ, İYUK`NUN 28. MADDESİ VE 5237 SAYILI TCK`NUN 257. VE 24/3. MADDESİNE AYKIRI DAVRANMAK SURETİYLE ATILI SUÇLARI İŞLEMEK ANLAMINA GELİR.

 

Anayasa Md.138/son`da "...Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." denilmiş,

 

İYUK Md.28/1`de "...Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. (...)" ifadelerinde bulunulmuş,

 

TCK Md. 257`de ise "(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (...)" hükmüne yer verilmiştir. 

 

Yargı kararlarında;  "...Anayasa kuralları, buyurucu ve bağlayıcı Hukuk kurallarıdır. Mahkeme kararlarının geciktirilmeden yerine getirilmesi zorunludur. İnsan hak ve özgürlüklerini; sosyal adaleti, toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve güvence altına almayı amaçlamış demokratik bir Hukuk Devletinde, açıklanan Anayasa ve kanun kurallarına rağmen bir Mahkeme kararının yerine getirilmemesi düşünülemez. Aksi halde bu kanun kuralları kağıt üzerinde kalmaya zorunlu, değersiz sözcükler olmaktan öteye gidemez. (...) Bir bakan ya da mahkeme kararlarını uygulama durumunda bulunan diğer Kamu görevlilerinin yukarıda açıklanan Kanuni kuralları bilmedikleri ileri sürülemez. Öyle ise; açık, kesin ve emredici Kanun kurallarına bilerek aykırı davranış da kişisel kusur kabul edilmek gerekir." denilmektedir. Görülüyor ki, Yargıtay ve Danıştay kararlarında, suçun oluşması için mahkeme kararını yerine getirmeyen Kamu görevlisinin ayrıca garaz, kin, husumet ve benzeri duyguların etkisiyle hareket etmesi aranmamaktadır. Sadece kararın uygulanmaması suç teşkil ettiğine göre (...)" (YİBGK, 1978/7 E., 1979/2 K., 22.10.1979 T.) denilmiş, en genel hukuk kuralları bağlamıyla, iptal kararının da uygulanması zorunlu yargı kararlarından olduğu, yargı kararlarının yerine getirilmemesinin de suç olduğu kabul edilmiştir.

 

İdari yargı kararlarını uygulamakla yükümlü olanların, idari yargı kararlarını geciktirmeksizin uygulamak zorunda oldukları, idari yargı kararları üzerinde hiçbir tasarruf hakları olmadığı doktrin ve uygulama tarafından, yasal düzenlemeyle de koşuttur: Şöyle ki, "...Mevzuatımızda, yargı kararlarının uygulanması konusunda idareye takdir yetkisi tanınmadığı (...) açıktır. (...)" (D. 5. Da. , T: 29.12.199, E: 1999/510, K:1999/4566)

 

Keza takdir yetkisi ile ilgili görülen bir davada "(…) sanığın ‘yürütmenin durdurulması ve katılanın görevine iadesi` konusunda Danıştay kararını tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yerine getirmemekten ibaret eyleminin, İdari Yargılama Yasasının 28/1. maddesine açıkça aykırı bulunduğu, bu nedenle T. Ceza Yasasının 228. maddesindeki suçun oluştuğu gözetilmeden; ‘…üst mercilerden onay için beklendiği, alınan onayın tebliğinden itibaren makul süre içinde katılanın işe alındığı…` gerekçesiyle beraat kararı verilmesi, yasaya aykırı (…)" (4. C.D., 23.10.2000. 5861/6973) olduğuna dikkat çekilmiştir.

 

Anayasa`nın 138. Maddesi, yargı kararlarının uygulanmasının geciktirilmesini dahi yasakladığına göre; yargı kararlarını uygulamamanın açık bir Anayasa`yı ihlal suçu oluşturduğu şüphesizdir. Bu ağır eylemin cezasız bırakılması, kamu görevlilerinin haksız yere korunması Anayasa`nın 2. maddesinde teminat altına alınan hukuk devletlerinde kabul edilemez bir uygulamadır.

 

Anılan sebeplerle mahkeme kararlarını uygulamayarak görevi kötüye kullanma suçu işleyen şikayet edilen hakkında kamu davası açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

 

4 - Yukarıda ifade edilen yargı kararlarından özellikle Ankara 5. İdare Mahkemesi`nin 2011/879 E. sayılı dosyasında verilen yürütmenin durdurulması kararı özel önem taşımaktadır. Keza söz konusu dava Atatürk Orman Çiftliği alanının tamamına yönelik hazırlanmış olan planların yürütmesinin durdurulmasını içermektedir. Söz konusu davanın davalısı ise doğrudan Ankara Büyükşehir Belediyesidir. Yürütmenin durdurulması kararı da Mart ayında Belediyeye tebliğ edilmiş, buna rağmen Mart ayından bu yana inşaat faaliyetlerinde herhangi bir durdurma söz konusu bile olmamıştır.

 

5 - Konuyla ilgili olarak TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından Yenimahalle Belediyesine 20.08.2014 tarihinde yazı yazılarak işlem yapılması talep edilmişse de Belediye tarafından verilen 11.09.2014 tarihli cevabi yazıda Atatürk Orman Çiftliği alanında tüm yetkinin Ankara Büyükşehir Belediyesinde olduğu ifade edilmiştir. Yazıdan anlaşıldığı üzere Yenimahalle Belediyesi tarafından da verilmiş bir ruhsat, onaylanmış bir proje de bulunmamaktadır. Bu nedenlerle de konunun muhatabı doğrudan Ankara Büyükşehir Belediyesidir.

 

 

 

HUKUKSAL NEDENLER: T.C. Anayasası, Ceza Kanunu, 6235 sayılı TMMOB Kanunu, ilgili

 tüm mevzuat.

 

DELİLLER                             : Dilekçe ekinde sunulan belgeler, her türlü yasal delil. 

 

NETİCE VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve resen soruşturulacak nedenlerle, görevi kötüye kullanma suçu işleyen şikayet edilen hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederiz.

 

 

Şehir Plancıları Odası

(Ankara Şubesi) vekili

Av. Koray CENGİZ

 

 

 

 

 

 

Mimarlar Odası

(Ankara Şubesi) vekili

Av. Gökçe BOLAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziraat Mühendisleri Odası

vekili Av. Zuhal

SİRKECİOĞLU DÖNMEZ

 

 

 

 

Peyzaj Mimarları Odası

vekili Av. Emre

Baturay ALTINOK

 

 

 

 

 

Çevre Mühendisleri Odası vekili Av. Emre

Baturay ALTINOK

 

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 52