BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ARAZİSİNDE HASTANE YAPILMAK İSTENMESİNE KARŞI DAVA AÇTIK

GENEL MERKEZ
26.11.2014 (Son Güncelleme: 26.11.2014 13:36:03)

  Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

 

KONYA İDARE MAHKEMESİNE

 

Gönderilmek Üzere

 

ANKARA İDARE MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO:E. 2014/

 

DAVACI                           : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

 

                                             Karanfil Sk.No:28/12 Kızılay/ANKARA

 

VEKİLİ                            : Av.Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ-41998670172

 

DAVALI                           : 1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – ANKARA

 

                                             2- Sağlık Bakanlığı-ANKARA

 

KONUSU                          : 13.06.2014 tarih ve 329 sayılı, tahsisin kaldırılmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi talebidir.

 

ÖĞRENME TARİHİ      : 10/10/2014  

 

OLAYLAR VE İPTAL NEDENLERİ 

 

1-) Konya İli Karatay İlçesi Çayır Mahallesinde, davalı Bakanlığa tahsisli ve Bahri Dağdaş Uluslararası tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kullanımında bulunan 2311 ada, 12 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 965.000 m2 yüzölçümlü kısmının hastane yapılmak üzere tahsisinin kaldırılarak Sağlık Bakanlığına verilmesine ilişkin karar, ilan edilmemiş ve tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Ancak konudan haberdar olunmuştur. Özellikle davalı Bakanlıkların açıklamaları nedeniyle konu hakkında bilgi edinilmiş ve müvekkil ODA tarafından kararın örneği talep edilmiştir (Ek-1). Ancak söz konusu alana şantiye kurulması nedeniyle kararın örneğinin gönderilmesinin de dava açmayı geciktireceği anlaşıldığından iş bu davayı açmak gerekmiştir. Davalı Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderdiği 25/07/2014 tarih 9165 sayılı yazıda dava konusu işlemden söz edilmektedir (Ek-2).  

 

Hastane yapılacak arazi; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu`nun 3. maddesi (j) bendinde belirtildiği gibi, birinci sınıf sulu mutlak tarım arazisi olup Enstitünün en verimli arazisidir. 19 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu`nun 2. ve 4. maddelerinde açıkça belirtildiği gibi; "Tarım arazilerinin amaç dışı ve yanlış kullanımlarının önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması" gerekmektedir. Çünkü bu tip arazilerde bulunan toprağın bir santimetre kalınlığının oluşması için (200 ila 1000 yıl) ortalama 300 yıl, bir bitki yetiştirmesi için uygun olan 40 cm kalınlık için en az 12 bin yıl zamana ihtiyaç vardır.

 

Nitekim oluşması çok uzun zaman alan bu toprağın korunması ve amaç dışı kullanılmasını önlemek amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "Kamu spotu" olarak bütün televizyonlarda reklam verilmektedir. Yapılması düşünülen şehir hastanesi için Konya İl Merkezinde mutlak tarım arazisi durumunda olmayan çok fazla yer olduğunu dikkate aldığımızda, vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla televizyonlarda yayınlanan kamu spotuna devletimizin uymaması çok büyük tezat oluşturmakta ve devlete inancı azaltmaktadır.

 

Kurumlar 5018 sayılı yasanın 45. ve devamı maddeleri gereğince kendi aralarında tahsis yapabilirler. Ancak tahsis edilen bu taşınmazlar 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım kanunu gereği amaç dışı kullanılamaz. Bu kanunda şahıs veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki araziler arasında bir ayrım bulunmamaktadır. Tahsisin kaldırılmasına muvafakat veren Bakanlık, tarım dışı kullanım kararlarının da en üst merciidir. Ancak 10/10/2014 tarih 4099 sayılı cevabi yazıda tahsis kararından söz edilmemekte ve 5403 sayılı kanun çerçevesinde bir başvurunun da bulunmadığı bilgisi verilmiştir.

Sağlık Bakanlığına hastane yapılması için verilen 965 dekar alanda bulunan sulama tesislerinin ve toprağın taşınacağı söylenmektedir. Kuyuların taşınması mümkün değildir. Toprağın taşınması sonrası yapısı bozulur ve üretim yapılacak olgun toprak özelliğini kaybeder, taşınan topraktan tekrar üretim yapmak için onlarca yılların geçmesi gerekir, Bahsedilen 965 dekar arazinin 20 cm lik kısmı taşınsa 300.000 m3 toprak taşınması gerekir bu da yaklaşık 150.000 kamyon hafriyat demektir. Yapılması planlanan işin tarımla, teknikle hiçbir alakası bulunmamaktadır.

 

Hastane yapmakta bu kadar iştahlı olan Sağlık Bakanlığının, 4 yıl önce yıktığı, yerini kazdığı ve hiç bir işlem yapılmadan bıraktığı numune hastanesi inşaatına öncelik vermesi gerekirken Enstitünün arazisine göz dikmesi nedendir?!

 

2-) Müvekkil Oda, kaynağını Anayasadan alan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olup, üyelerinin tüm toplumsal, ekonomik ve mesleki sorunları ile doğrudan ilgilenmekle yükümlüdür. Ayrıca ülkemizin tarımsal kaynaklarının, topraklarının korunması için gereken her türlü girişimde bulunmakla yükümlüdür.

 

7472 Sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun, Ziraat Yüksek Mühendislerinin toprak muhafazasına ilişkin hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya yetkili olduklarını düzenlemiştir. Ziraat Mühendislerinin Görev Ve Yetkilerine İlişkin Tüzükte, toprak ve su muhafazasının toprak bilimi alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri tarafından yapılacağı, hükmü yer almaktadır. 06.04.2005 Tarih, 25778 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6.maddesine göre de; Ülke tarımı ve tarımsal üretim kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve verimli kılınması, kırsal nüfusun toplumsal ve ekonomik kalkınmasının sağlanması, kırsal ve tarımsal gelişime yönelik strateji, politika, program ve proje oluşturulması çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla her türlü girişim ve etkinlikte bulunmak, Odanın amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Bu bağlamda müvekkil ODA tarım topraklarının kaybına neden olacak her türlü düzenlemenin karşısındadır.

 

3) Söz konusu mutlak tarım arazilerinin tarım dışı kullanıma açılması sonucu telafisi imkansız zararların ortaya çıkacağı muhakkaktır. Nitekim şu an İnşaat ruhsatı bile olmadan 18 kasım 2014 günü Şehir hastanesi için Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal araştırma enstitüsü arazisine İnşaat şantiyesi kurulma çalışmaları başlatılmıştır.

 

Bu nedenle acilen Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

 

HUKUKİ NEDENLER      : Anayasa, İYUK, 7472 Sayılı Kanun, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, Ziraat Mühendislerinin Görev  ve Yetkilerine İlişkin Tüzük, Yönetmelikler, İlgili tüm  mevzuat.

 

SONUÇ VE SİSTEM       :Yukarıda açıklanan nedenlerle; 13.06.2014 tarih ve 329 sayılı, tahsisin kaldırılmasına ilişkin işlemin öncelik ve ivedilikle Yürütülmesinin Durdurulmasına ve İptaline; yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 25/11/2014

 

Av.Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ

 

Davacı Vekili

 

EKİ: Vekaletname

 

Ek`ler, Örnek Yargı Kararları

Okunma Sayısı: 85