BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ÖNERİLMESİ, UYGULANMASI VE KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK`E KARŞI DAVA AÇTIK

GENEL MERKEZ
11.02.2015 (Son Güncelleme: 11.02.2015 11:36:43)

 

DANIŞTAY   10.DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

DOSYA NO :E.2015/292

 

DAVACI                                : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası  

                                                 Karanfil Sk. No-28/12 

VEKİLİ                                 : Av.Zühal S.DÖNMEZ-41998670172 

DAVALI                                : T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

KONU                                    : 03.12.2014 tarih 29194 Sayılı RG`de yayınlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması Ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik" in  7. maddesinin 1. fıkrası, 10. maddesinin 1. fıkrası, 11.maddesinin 2. fıkrasının (a) ve (b) bendlerinin ve 15. maddesinin 1. fıkrasının İptali talepleridir.

AÇIKLAMALAR                 :Davalı Bakanlık tarafından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması Ve Kayıt İşlemleri Hakkında  Yönetmelik"  03.12.2014 tarih 29194 Sayılı RG`de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin iptalini talep ettiğimiz hükümleri 7472 sayılı "Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun", "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük"e aykırılıklar teşkil etmektedir.  

İPTAL NEDENLERİ            : 1-) Yönetmeliğin 7./1.maddesinde, reçete yazma yetki belgesi başvurularında, serbest çalışan ziraat mühendislerinden ODA üyesi olduklarına dair belge aranmamaktadır. Oysa TMMOB ve ODA mevzuatına göre gerçek kişilerin ODA üyelik belgesinin başvuru koşullarında aranması gerekir. Reçete yazma yetkisine sahip olacak serbest ziraat mühendislerinin ODA`ya kayıtlı olma zorunluluğu vardır. 6235 Sayılı TMMOB Kanununun 33.maddesine göre "Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler". Ancak Bakanlık, yasaya aykırı bir biçimde serbest çalışan ziraat mühendislerinin Ziraat Mühendisleri Odasına üye zorunluluğunu göz ardı etmekte, Anayasal bir kuruluş olan,  Ziraat Mühendisleri Odasının yasal hak ve yetkilerine aykırı bir tutum geliştirmektedir. Bu nedenle ilgili hükmün iptalini talep ediyoruz.  

Gene, yetkili bitki koruma ofisi belgesi başvurularına ilişkin 10/1. Maddesinde; profesyonel uygulayıcı yetki belgesi başvurularına ilişkin 15/1.maddesinde istenilen belgeler arasında ODA üyelik belgesi bulunmadığı görülmektedir. Aynı gerekçelerle bu hükümlerin de iptali gerekir.  

2-) Yönetmeliğin 10/1.maddesinin  (g) bendinde bitki koruma ofisi yetki belgesi başvurularında "En az yirmi beş üretici ile yapılmış hizmet sözleşmesi" aranmaktadır. Oysa ülkemizde işletme büyüklüğü ve ilaç kullanma kapasitesine göre çiftçi sayısı değişkenlik gösterir. Bu nedenle alt sınırın konulması doğru değildir. Bu durum üreticiler yönünden de kamu yararına uygun değildir.  

3-) Yönetmeliğin 11/2. Maddesinin  (a) bendine göre yetkili bitki koruma ofisleri, sözleşme yaptıkları üreticilerin bitki koruma ürünü reçetesi ve uygulama kayıtlarını, sözleşme dosyası ve üretici kayıt defteri kayıtlarını üretici bazında tutacak ve beş yıl süreyle muhafaza edeceklerdir. Üreticilere ait olması gereken sorumlulukların bayilere verilmesinin haklı bir gerekçesi yoktur. Örnek olarak eczanelerde reçete saklanmasına ilişkin herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.  

4-) Yönetmeliğin 11/2. Maddesinin  (b) bendine göre, "Yetkili bitki koruma ofisleri, sözleşme yaptıkları üreticilerin kalıntı ve fitotoksite ile ilgili olarak, üretici hatası hariç, yaptığı öneri ve uygulamadan kaynaklanan her türlü hatadan sorumludurlar." Uygulama sırasında üreticinin hata yapıp yapmadığını tespit etmek olanaksızdır. Dolayısıyla bu tip hatalar bu tip hatalar bitki koruma ofisine yüklenecek olup, bu ofisler bir anlamda suçsuz cezayla karşı karşıya bırakılmaktadır. 11 inci maddenin birinci fıkrasının ( c) bendi, bitki koruma ofislerinin üreticilere reçete yazmadan satış yapacağına hükmetmektedir. Ofis ilaç uygulaması hatalarından sorumlu tutulurken sözleşmesiz çiftçi hatalarından sorumlu tutulmamaktadır.  

5-) Anayasanın 135.maddesi hükmü uyarınca, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. Müvekkil ODA da bu hukuki çerçevede bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Bu nedenle, üyelerinin tüm toplumsal, ekonomik ve mesleki sorunları ile doğrudan ilgilenmekle yükümlüdür.  

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6.maddesine göre de; Üyelerin hak ve yetkilerini savunmak, ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki uygulamaları kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak ve bu yetkilerin kullanılabilmesini gerçekleştirmek üzere resmi ve özel kuruluşlarda girişimlerde bulunmak, müvekkil ODA`nın amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Bu bağlamda müvekkil ODA, dava konusu Yönetmelik maddelerinin iptalini istemektedir. 

HUKUKİ NEDENLER        : Anayasa, İYUK, 7472 Sayılı K.,  Ziraat   Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük, Yönetmelikler, İlgili tüm mevzuat. 

SONUÇ ve İSTEM               : Açıklanan ve Yüksek mahkemenizce re`sen dikkate alınacak nedenlerle, dava konusu "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması Ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik" in 7.maddesinin 1.fıkrası, 10. maddesinin 1.fıkrası, 11.maddesinin 2.fıkrasının (a) ve (b) bendlerinin ve 15.maddesinin 1.fıkrasının İptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini  saygı ile arz ve talep ederim.  

Av.Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ 

Davacı Vekili

Okunma Sayısı: 458