DENİZ ÇEVRESİNİN KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI HAZIRLAYACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN TEBLİĞ`E KARŞI DAVA AÇTIK

GENEL MERKEZ
12.02.2015 (Son Güncelleme: 12.02.2015 13:51:21)

Tebliğe göre yeterlik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşların istihdam edeceği meslek mensupları arasında su ürünleri mühendisi/su ürünleri lisans programı mezunu ziraat mühendisi ve balıkçılık teknolojisi mühendislerine yer verilmemesi üzerine dava açtık...

 

DANIŞTAY  14 .DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

DOSYA NO :E.2015/1140

  

DAVACI                                : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası  

                                                 Karanfil Sk. No-28/12 Kızılay/ANKARA 

VEKİLİ                                 : Av.Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ-41998670172 

DAVALI                                : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-ANKARA 

KONU                                    : 12 Aralık 2014 tarih, 29203 Sayılı RG‘de yayınlanan "Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ"in 5.maddenin 1.fıkrasının (b) bendinin İptali ve Yürütmenin Durdurulması talepleridir. 

AÇIKLAMALAR                 :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği`nin 21., 23., 24., 25. ve 57. maddelerine dayanılarak yayınlanan "Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ",  bu konularla iştigal eden kurum/kuruluşlarda aranacak koşulları, çalışma usul ve esasları, başvuruların değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.  

Tebliğin iptalini talep ettiğimiz 5.maddesinin (1).fıkrasında Yeterlik Belgesi almak isteyen kurum/kuruluşların aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur: hükmü yer almaktadır. Devamında iptalini talep ettiğimiz 1.fıkranın (b) bendinde Petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliği ile ilgili olarak en az üç yıl tecrübeye sahip Çevre Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği konularında lisans ve/veya lisansüstü derecesine sahip birer personeli bünyesinde bulundurmak, hükmü yer almaktadır. 

Tebliğin "Kurum/kuruluşlarda aranacak şartlar" başlıklı 5. maddesinde, yeterlik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşların istihdam edeceği meslek mensupları arasında su ürünleri mühendisi/su ürünleri lisans programı mezunu ziraat mühendisi/balıkçılık teknolojisi mühendisi yer almamaktadır. Oysa, söz konusu tebliğde yer alan hususlar, Su Ürünleri Lisans Programı Mezunu Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri ile Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin de mesleki çalışma alanları içerisindedir.  

24.01.1992 tarih, 21121 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük"ün, "Genel Çalışma Alanları, Görev ve Yetkiler" başlıklı, ikinci bölümünün "Çevre Koruma" başlıklı 7.maddesinde "Tarım arazilerinin, tarım ürünlerinin, tarımsal sulamada ve su ürünlerinin yetiştirilmesinde kullanılan suların, çevre kirliliği yaratan etkenlerle kirlenmesi konularında yapılacak inceleme, araştırma, planlama, projeleme ve kontrol hizmetlerinde ziraat mühendisleri faaliyette bulunmaya yetkilidirler." hükmü bulunmaktadır. 

Gerek su ürünleri lisans programı mezunu ziraat mühendisleri ve gerekse su ürünleri mühendisleri ile balıkçılık teknolojisi mühendisleri 4 yıllık lisans eğitimleri boyunca denizel çevre ve kirleticileri ile bundan etkilenecek canlılar üzerine kapsamlı bir eğitim almaktadır. 

Balıkçılık teknolojisi bölümlerinin deniz kirliliği ve bundan etkilenecek canlılar konusunda aldıkları dersler aşağıda görülmektedir: 

ZORUNLU DERSLER 

 1. Temel Kimya

 2. Oşinografi

 3. Oşinografi ve Su Kalitesi Laboratuarı

 4. Meteoroloji

 5. Su kalitesi Yönetimi

 6. Su Kirliliği ve Kontrolü

 7. Balık Biyolojisi

 8. Deniz Biyolojisi

 9. Deniz ve İçsular Ekolojisi

 10. Su Ürünleri Kimyası

 11. Denizde Güvenlik –I

 12. Deniz Hukuku ve Balıkçılık Mevzuatı

 

SEÇMELİ DERSLER: 

 1. Çevre Kimyası

 2. Su Mikrobiyolojisi

 3. Akuatik Toksikoloji

 4. Mikrobiyal Ekoloji

 5. Deniz Ekosistemi ve Yönetimi

 6. Denizde Güvenlik-II

 7. Denizde Güvenlik-III

 8. Bütünleşik Kıyı Yönetimi

 9. Çevre Koruma ve Çevre Politikası

 10. Deniz ve Okyanuslar Biyocoğrafyası 

 1. Biyotest ve Uygulamaları

 2. Jeolojik Oşinografi

 3. Su Kaynakları Planlaması 

 1. Deniz İşletmeciliği

 2. Yetiştiricilik ve Çevre

 

Su ürünleri bölümlerinin deniz kirliliği ve bundan etkilenecek canlılar konusunda aldıkları dersler aşağıda görülmektedir: 

 1. Genel Biyoloji

 2. Balık Anatomisi ve Fizyolojisi

 3. Ekoloji

 4. Genel Kimya

 5. Su Altı Tekniklerine Giriş

 6. Biyokimya

 7. Deniz Balıkları Sistematiği

 8. Deniz Hukuku

 9. Su Kimyası

 10. Su Kirliliği ve Kontrolü

 11. Limnoloji

 12. Su Bitkileri

 13. Su Omurgasızları

 14. Denizde Güvenlik

 15. Denizel Zooplankton Ekolojisi ve Fizyolojisi

 16. Göllerin Islahı

 17. Navigasyon

 18. Su Ürünleri Besin Kimyası

 19. Akarsu Ekolojisi

 20. Meteoroloji

 21. Akuatik Mikrobiyal Ekoloji

 22. Çevre Etkileşim Değerlendirmesi

 23. Balıkçılık Ekolojisi

 24. Deniz Memelileri

 25. Deniz ve Kıyı Ekolojisi

 26. İhtiyoplankton 

Ders başlıklarının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, Su Ürünleri Lisans Programı Mezunu Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri ile Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri, Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlanmasına yönelik çalışmalarda görev alacak en yetkin meslek gruplarıdır ve bu tebliğde mutlak suretle ve öncelikle bulunmaları gerekir.  

Diğer taraftan tebliğdeki meslek gruplarından çevre mühendisleri ile biyoloji lisans programı mezunlarının ders içerikleri karşılaştırıldığında, Su Ürünleri Lisans Programı Mezunu Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri ile Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri`nin konu ile ilgili daha çok bilgi sahibi olacak şekilde eğitim gördükleri, biyoloji bölümü mezunlarının konu hakkında daha az ders aldıkları hatta bunun büyük kısmının seçmeli dersler içerisinde olduğu görülecektir. 

Ayrıca tebliğde sayılan diğer meslek grupları tebliğde bahse konu hususlarda Su Ürünleri Lisans Programı Mezunu Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri ile Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri kadar kapsamlı bir eğitim almamışlardır.  

Örnek olarak Gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisleri sadece genel kimya ile korozyon ve çevre kirliliği konusunda eğitim görmüşlerdir. 

Yukarıda sayılan nedenlerle Su Ürünleri Lisans Programı Mezunu Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri ile Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri tebliğde sayılan meslek grupları içerisine alınmadıkları için mağdur edilmişlerdir.  

Oysa 30.10.2009 tarih, 27391 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2009/4 sayılı "Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine ve Yetki Belgesi Bulunan Şirket/Kurum/Kuruluşlar İle Kıyı Tesislerinin Çalışma Usullerine İlişkin Tebliğin "Acil müdahalede bulunabilmenin asgari şartları" başlıklı 7.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde "Kamu veya özel sektörde çevre kirliliği ve/veya deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliği ile ilgili olarak en az iki yıl çalışmış ve en az lisans derecesine sahip bir çevre mühendisi, bir kimya mühendisi ve iki deniz biyoloğu veya iki biyolog veya 1 adet biyolog ve 1 adet su ürünleri mühendisi/su ürünleri lisans programı mezunu ziraat mühendisi/balıkçılık teknolojisi mühendisini bünyesinde bulundurmak" hükmü yer almaktadır. 

Dolayısıyla benzer konuda daha önce yayımlanmış bir tebliğde Su Ürünleri Lisans Programı Mezunu Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri İle Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerine görev verilirken, dava konusu tebliğ ile meslek grupları sınırlandırılmıştır. Bu durum, hem müvekkil ODA üyesi mühendislerin mesleki menfaatlerini zedelemekte hem de çevre ve halk sağlığını göz ardı etmektedir.  Bu nedenle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz. 

HUKUKİ NEDENLER        : 5312 sayılı Kanun, ilgili Yönetmelik ve Tebliğler. 

SONUÇ ve İSTEM               : Açıklanan ve Yüksek mahkemenizce re`sen dikkate alınacak nedenlerle, dava konusu 12 Aralık 2014 tarih, 29203 Sayılı RG‘de yayınlanan "Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ"in 5.maddenin 1.fıkrasının (b) bendinin Yürütülmesinin Durdurulmasına ve İptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 10/02/2015 

Av.Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ

 

Eki:Vekaletname 

      Ders programları 

      Tebliğ

Okunma Sayısı: 159